Projektbeskrivelse:
klimavenligt lavbundsprojekt i Bendstrup enge

Støttes af Den Europæiske Lavbundsfond med 16 mioOm Bendstrup Enge

Historisk har Bendstrup Enge været anvendt til tørvegravning og afgræsning, og man har senere hen drænet jorden og anvendt den til dyrkning og afgræsning.

I dag er driften på flere af arealerne igen blevet mere ekstensiv, og en del af arealerne har udviklet sig til krat, moser og enge. I den sydlige ende af Bendstrup Enge ved udkanten af skoven ses resterne af smuldfabrikken, hvor der blev fremstillet formbrændsel fra tørvesmuld fra Bendstrup enge men også fra engene i Karlby. Fabrikken blev etableret af Johs. F. La Cour, som også etablerede Pindstrup Mosebrug i 1905.


Syddjurs Kommune har fået godt 16 mio. kr. i støtte fra Den europæiske landbrugsfond til realisering af et 160 hektar stort lavbundsprojekt i Bendstrup Enge ved Andi/Bendstrup. Lavbundprojektet har til formål at reducere udledningen af CO2 og samtidig forbedre naturen og biodiversiteten i området.


En fuld realisering af projektet vil betyde en CO2 reduktion på ca. 2.563 tons/år og en nitratreduktion på ca. 9.970 kg/år i forhold til Natura 2000 området ved Randers Fjord. Projektet vil indebære, at dræn og grøfter i området stoppes, så den naturlige afvanding i området genskabes. Samtidig må jorderne fremadrettet ikke gødes eller jordbehandles. Denne ekstensivering af jorden vil give plads til, at nye arter kan indvandre.


Jorden i projektområdet er fordelt på 31 lodsejere og ud fra en forundersøgelse, der blev afviklet i 2019 og 2020, er der generelt en positiv holdning til projektet. Alle lodsejere er blevet kontaktet, og der afholdes et informationsmøde om den kommende proces. Arbejdet med jordfordelingen foretages af Landbrugsstyrelsen. Alle tiltag udføres i tæt dialog med lodsejerne, da hele processen bygger på frivillighed, og det er gennem ejerskab og forankring, at projektet skal gennemføres.


Formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler: - Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at realisere det nye lavbundsprojekt ved Bendstrup. Udover at give en markant klima- og miljøgevinst kan vi samtidig skabe et større sammenhængende naturområde i forlængelse af det allerede etablerede projekt langs Skørring Å ved Termestrup. Det er en maggiterning af gode tiltag. Jeg håber meget, at alle lodsejere har lyst til at deltage i projektet, som vi har mulighed for at gennemføre i kraft af støtten fra Den Europæiske Landbrugsfond.


Ekstensivering af landbrugsjorderne vil medføre en reduktion i udledningen af kvælstof samt have en naturforbedrende effekt ved at fremme naturens gang i området, samt skabe større biodiversitet. Projektet gennemføres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet via Den europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i Landdistrikterne.

__________________Realisering af projektet vil betyde en CO2 reduktion på ca. 2.563 tons/år og en nitratreduktion på ca. 9.970 kg/år i forhold til Natura 2000 området ved Randers Fjord. Det svarer til en reduktion på 16,1 t CO2 ækvivalenter/ha/år og 63 kg N/ha/år. Herudover ekstensiveres omdriftsjorden, der nu har potentiale til at udvikle sig til natur. Der er hermed en unik mulighed for at reducere drivhusgasudledningen og udvaskningen af kvælstof samtidig med at man også skaber mere natur og en større mangfoldighed.


Jorden i projektområdet er fordelt på 31 lodsejere. Der er generelt en positiv holdning til projektet. I 2021 blev alle lodsejere kontaktet og der blev afholdt et informationsmøde om hele processen. I 2022 pågår arbejdet med jordfordelingen. Denne proces foretages af landbrugsstyrelsen. Alle tiltag udføres i tæt dialog med lodsejerne, da hele processen bygger på frivillighed, og det er gennem ejerskab og forankring, at projektet skal gennemføres.