Projektbeskrivelse:
Fuld passage i Marie Magdalene bækken

Kort præsentationVedr. Spærring AAR-00688 (Bøjstrupvej 21)

Efter længerevarende dialog med lodsejer, omhandlende løsningsmodeller som omløb mv, blev det besluttet at fjerne opstemningen og genskabe det naturlige vandløb.

Opstemningen er blevet oprettet i sin tid for at skabe en branddam formodentlig til kirken.


Højdeforskellen ved opstemning var ca 1,2 m. Det var oplyst, at der var beton i bunden af branddammen. Dette var ikke tilfældet. Anlægsteknisk var området lidt svært at arbejde i, så der blev brugt mere grus/sten til opbygning af vandløbet end antaget i udbudsmaterialet.


Slammet i søen blev afvandet over en måned ved at sænke vandstanden i søen med ca 5 cm om dagen. Ved opstartsdato var der dog en 100 års regnhændelse, så anlægsarbejdet blev udskudt 3 uger.


Arbejdet omfattede:

 1. Rydninger af vegetation i projektområdet.
 2. Fjernelse af bro og opstemning.
 3. Etablering af midlertidig sandfang og fjernelse af slam.
 4. Opbygning af vandløb med ca. 50 m3 grus/sten og ca. 100 m3 råjord
 5. Indbygning af ca. 100 m³ slam i udlægsarealer.
 6. Retablering af området.

Gennemsnitsfaldet på strækningen er ca 10 ‰. Det forventes nu, at faunaen kan passere uhindret, og at bl.a ørredbestanden i vandløbet vil øges, da der nu er adgang til strækningerne ovenfor indsatsen.

Spærring AAR-00687 (Savværksvej 1)

Spærringen er en 42 m lang rørledning, der starter ved Savværksvej og løber langs laden på Savværksvej 1.


Der var niveauforskel i røret under vejen på ca 60 cm. Idéen var at ligge en ny rørunderføring under vejen og åbne vandløbet samt udjævne faldet. Men da rørledningen ved vejen blev blotlagt, viste det sig, at der var en intakt stenkiste, og der var et fald i overgangen til rørledningen. Det blev besluttet at beholde stenkisten, fremfor at erstatte det med en ca 12 m lang vejunderføring, der havde været nødvendig.


Stenkisten er kun 6 m lang, så det vurderes at være en noget bedre løsning end den udbudte.


 • Arbejdet omfattede:
 1. Rydninger af vegetation i projektområdet.
 2. Etablering af midlertidig sandfang.
 3. Gravning af ca 77 m langt vandløb og sikring af udløb fra stenkiste.
 4. Fjernelse af eksisterende rørledning.
 5. Tilpasning af drænledninger.
 6. Indbygning af ca. 250 m³ råjord på arealer og eksisterende forløb.
 7. Etablering overkørsler/overgang for heste
 8. Udlægning af ca. 10 m3 gydegrus og ca 20 m3 paksten.
 9. Retablering af området herunder hegning af vandløbet.

 • Gennemsnitsfaldet på strækningen er ca 10 ‰. Det forventes nu, at faunaen kan passere uhindret, og at ørredbestanden i vandløbet vil øges, da der nu er adgang til strækningerne ovenfor den tidligere spærring.