Vores formål og visionMiljø & Klima er en fagafdeling i Syddjurs Kommunes Teknik- og miljøforvaltning. Medarbejderne arbejder med klimatilpasning og forvaltning af kommunens vandløb, søer, badevand, grundvand og spildevand – det vil sige hele vandkredsløbet.


Vi er optaget af at finde robuste løsninger for at imødegå fremtidens klimaforandringer og forbedre biodiversiteten på land og i vandet.


Vi myndighedsbehandler ansøgninger fra kommunens borgere om forhold, som kan påvirke vandmiljøet – f.eks. ved håndtering og rensning af spildevand.Vi gør det sammenByrådet har store ambitioner for miljøet på vegne af kommunens borgere og ønsker, at vejen til målet skal være så bæredygtig som muligt.


Vi arbejder med hele vandkredsløbet og for at skabe en robust infrastruktur for at imødegå fremtidens klima, der byder på vildere og vådere vejr. Vi tænker derfor i bæredygtige og helhedsorienterede løsninger som gerne må give flere forskellige gevinster for både miljø og borgere.


Vi arbejder efter devisen "Vi gør det sammen" og indbyder derfor alle borgere, virksomheder og organisationer i Syddjurs Kommune til et samarbejde om at forbedre vores fælles vandmiljø.LovgivningenLoven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Syddjurs Kommune er tilsynsmyndighed for alle vandløb i kommunen.


Vandløbene er inddelt i offentlige og private vandløb. I Syddjurs Kommune er der mere end 300 km offentlige vandløb. For alle offentlige vandløb er der udarbejdet regulativer, som bl.a. fastlægger vandløbets dimension og vedligeholdelse. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen.


Vedligeholdelsen sker i henhold til regulativerne med henblik på at sikre og fremme afvandings- og miljøforholdene samt at efterleve kravene i de kommende nationale vandplaner.


Private vandløb skal vedligeholdes af vandløbets bredejere. Kommunen er gerne behjælpelig med vejledning omkring vandløbets vedligeholdelse i forhold til vandløbets afvandingsevne og evt. miljømæssige målsætning.Vand og klima hænger sammenFremtidens klima bliver varmere, vådere og mere ekstremt på grund af stigende CO2 mængder i atmosfæren. Vi har allerede oplevet stormfloder med forhøjet vandstand op til 1,75 m i Syddjurs, da stormen Bodil ramte Danmark i december 2013.

De nyeste prognoser peger på, at den globale opvarmning vil føre til en havvandsstigning på 0,5-1,5 m over de næste 80 til 100 år. Dertil kommer kraftigere storme og mere ekstrem nedbør.

Mange vandløb i kommunen er allerede overbelastede af regnvand fra befæstede arealer, tage og dræn. Efterhånden som byernes kloakker fremover bliver separeret, vil endnu mere regn ende i vandløbene. Desuden vil grundvandet stige mange steder.

Derfor skal vi passeog dimensionere vore vandløb, så de så optimalt som muligt at tage i mod de stigende vandmængder.