Projektbeskrivelse:
Termestrup Enge - et lavbundsprojekt

Støttet af EU & Miljø- og FødevareministerietTermestrup Enge udgør en del af en den gamle Rosenholm smeltevandssø. Den centrale del af Termestrup Enge er karakteriseret ved en del småsøer, mosehuller og selvgroet kratbevoksning.

Projektet strækker sig over 88 ha og gennemskæres af Termestrup Grøften. Området afgrænses mod sydøst af Rosenholmvej/jernbanen og mod nordøst af Termestrup by. Dertil kommer afgrænsningen af området i sydvestved Skørring Å.

Området er udlagt som spredningskorridor og mulig spredningskorridor for dyr og planter i det åbne land. I forbindelse med projektet er alle kanaler blokeret ved udløbet til Skørring å og samtidig er der sket en punktvis afblænding af Termestrupgrøften og tilhørende sidekanaler. Herved ledes vandet op på terræn og medfører, at grundvandsstanden hæves. Herved hindres ilt i at trænge ind i jorden og omsætte den organiske jord til vand og CO2.


Naturen

Området består af en mosaik af naturområder og tidligere landbrugsarealer. Naturen består hovedsageligt af engarealer, moser og enkelte mindre vandhuller.

Med projektet vil andelen af natur forøges og særligt den våde natur. Fra de højtliggende steder i og omkring Termestrup er der en flot udsigt over området.

I Termestrup Enge samt på turen rundt i den nordlige ende af området, er det muligt at iagttage mange forskellige fugle herunder forskellige eng- og vandfugle og rovfugle blandt andet rød glente og rørhøg. Hvis man går en tur ud i området er muligt at se odder eller spor efter odder, idet den finder føde og færdes her.

Odderen er optaget på habitatdirektivets bilag IV og er totalfredet i Danmark. Projektet forventes at få en positiv indflydelse på bl.a. odder, idet dens føde er mindre fisk, padder, insekter, småpattedyr m.m. Odderen holder desuden af forholdsvis uforstyrrede områder med snoede vandløb, søer, rørskove, våde enge, moser mm.

Odderen er et barometer for naturens sundhedstilstand. Odderens tilstedeværelse i et område er et godt for naturen, for hvis den trives, så trives rigtig mange andre forskellige arter - og dermed har naturen det godt.