Projektbeskrivelse:
klimatilpasning og trafik går hånd i hånd

Maj 2021På grund af klimaforandringerne og de deraf større og hyppigere regnskyl, har kloakkens kapacitet i bl.a. Thorsager været under hyppig og tiltagende pres, hvilket har betydet overløb af urenset spildevand til vandløb længere nedstrøms i systemet og oversvømmelse med kloakvand i mange kældre.


Baggrunden for projektet var derfor et ønske om at fjerne den del af vejvandet, dvs. regnvandet, der kommer fra Ulvedalsvej i Thorsager. Regnvandet blev tidligere ledt til de kommunale vejbrønde og videre til den kommunale fællesledning for regn- og spildevand i Thorsager. Ved at fjerne en stor del af det overfladevand der kommer fra Ulvedalsvej, reducerer vi nu risikoen for, at der sker overløb i kloaksystemet. Desuden undgår vi, at der sker oversvømmelse af kloakvand i kældre.


Samtidig havde Thorsager Distriktsråd udtrykt ønske om at få sænket hastigheden for den trafik, der kommer ind i Thorsager fra Ulvedalsvej, da der er både er et busstoppested og gangsti til Havrevænget i dette område. Resultatet blev derfor en kombineret klima- og trafikløsning.

Til at håndtere vejvandet er der etableret 2 dybe stenfyldte grøfter (vejbede/trug) i forlængelse af hinanden langs med Ulvedalsvej. For at lede overfladevandet til disse grøfter, er der etableret et trafikbump der både virker som fartdæmpende foranstaltning og som barriere for vejvandet, der løber ned ad Ulvedalsvej.


Barrieren leder vejvandet videre til nyetablerede vejbrønde og videre til grøfterne. Ved meget kraftige regnskyl vil noget af vejvandet løbe over vejbumpet, men det bliver opsamlet i en brønd længere nede, hvorfra det ledes til grøfterne.


Jorden i området er meget sandet, så overfladevandet befinder sig kun kort tid i grøfterne. Det siger hurtigt ned.


Grøfterne er desuden konstrueret, så de ved ekstrem regn kan håndtere endda meget store mængder vand, før grøfterne løber over og ud på et nærliggende forberedt areal for enden af grøfterne, hvor det ligeledes kan nedsive.